K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Tüm Çalışmalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kitaplar

Kent Kentleşme Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir-Sistem’in Ortaya Çıkışı

Musa Yavuz Alptekin (Ed.) | Gece Akademi, Ankara, 2019

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat

Musa Yavuz Alptekin (Ed.) | Serander Yayınları, Trabzon, 2018

Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Trabzon’da Müteahhitlik

Musa Yavuz Alptekin ve Selim Karyelioğlu | Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon 2016.

Küçük Asya: Malezya / Tarih, Toplum, Kültür, Siyaset ve Ekonomi

Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2015

Medeniyet Havzalarından Küresel Trendlere: Şehir ve Toplum / Şehirlerin Toplum Biçimlendirme İşlevi

Musa Yavuz Alptekin | Beta Yayınevi, İstanbul, 2012

Kapitalizmin Doğuşunda Din ve Siyaset

Musa Yavuz Alptekin | Akademik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2009

Kitap Bölümleri

Nation State and Ethnic Challenges on the Contemporary World: Analytic Suggestions for Turkey Regarding the Kurdish Issue

Musa Yavuz Alptekin | Leyla Aydemir (ed.), Migration, Politics, Violence and Women’s Studies, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2018. International Social and Humanities Berlin Conference (IARSP), May 18-21, 2017, Humboldt University, Berlin/Germany.

Corruption in Asian States and its Social Roots

Musa Yavuz Alptekin | Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Christian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay (Ed.), Research and Development on Social Sciences, Jagiellonian University Institute of Public Affairs ul. prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, 2018, pp. 411-416.

Misafir Öğrenci Bakışıyla Evsahibi Toplumun Değerlendirilişi: Doğu Karadeniz Bölgesi Dışından Gelen KTÜ Öğrencilerinin Trabzon Halkının Karakteristik Özellikleri Hakkındaki Görüşleri

Musa Yavuz Alptekin, Nihal Cerit | Musa Yavuz Alptekin (Ed.) Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat, Serander Yayınları, Trabzon 2018, ss. 189-218.

1835’ten Günümüze Şalpazarı’nın Etno-Demografisi

Musa Yavuz Alptekin | Şalpazarı: Tarih-Kültür-İnsan, Serander Yayınları, Trabzon 2017, ss. 139-226.

İleri Mekânsal Biçimselleşme Olarak Kentsel Dönüşüm

Musa Yavuz Alptekin | Kentleşme Yazıları: Kentsel Kuramlar ve Kentleşme Politikaları, Kemal Özden (Ed.), Seçkin Yayınları, Ankara 2013, ss. 23-56.

Türk Birliği İdeali: Hayalden Gerçeğe Yöntem Arayışı

Musa Yavuz Alptekin | Almagül İsina (Editör), Dünya Türk Forumu Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyo-Ekonomik İşbirliği, TASAM Yayınları, İstanbul 2012, ss. 543-549.

Intellectual Origins of Social Conflict in the Middle East

Musa Yavuz Alptekin | Muharrem Hilmi Özev (Ed.), State Building and Security in Iraq After the American Occupation, TASAM Publication, Istanbul 2011, ss.51-63.

Tarihsel Sosyoloji ve Erol Güngör

Musa Yavuz Alptekin | Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör, KOCAV Yayınları, İstanbul 2009, ss. 191-208.

Erol Güngör: Hayatı, Eserleri, Fikirleri

Musa Yavuz Alptekin | Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Phoenix Yayınevi, Ankara 2008. Cilt: 2, ss. 425-465.

Ortadoğu’nun Etnik-Sosyal Yapısı ve Büyük Ortadoğu Projesi

Musa Yavuz Alptekin | Büyük Ortadoğu Projesi Yeni Oluşumlar ve Değişen Dengeler, Editörler: Atilla Sandıklı, Kenan Dağcı, TASAM Yayınları, İstanbul 2006. ss. 29-96.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Ortaçağ Müslüman Toplumlarında Tercüme Tenkid Terkib Telif Aşamalarının Toplumsal İzdüşümleri ve Bilimin Gelişmesi

Musa Yavuz Alptekin | Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2019, Fuat Sezgin Özel Sayısı, ss. 159-192

Trabzon’da Vatansever Olmak: Yerel Bölgesel ve Ulusal Boyutların Karşılaştırmalı Analizi

Musa Yavuz Alptekin, Hasan Amanet | KARAM - Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 63, ss. 375-400.

Yurtdışından Geri Dönen Gurbetçilerin Yaşadıkları Temel Sorunlar Bağlamında Adaptasyon Probleminin Analizi

Musa Yavuz Alptekin | ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6:14, 2019, ss. 58-71.

Ortadoğu’da Oryantalist Kışkırtma ve Kürtler

Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 14, 2017, ss. 375-399.

Siyasal ve Kültürel Yönleriyle Trabzon’da Muhafazakarlık

Özge Koç, Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN), Yıl: 2016, Sayı: 2, ss. 95-179.

Trabzon Örneğinde Anadolu Nüfusunun Demografik Bileşimi ve Türkiye’de Ulus-İnşası

Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 21, 2016, ss. 59-86.

Kapitalizmin Ortaya Çıkışı: Jeo-Kültürel Yaklaşım

Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10, ss. 231-241, Aralık 2016.

Meskhetian Turks in Fourth Land: Identity and Socio-economic Integration into American Society

Musa Yavuz Alptekin | Journal of Identity and Migration Studies, Vol. 8:1, 2014, (pp. 47-67)

Sosyoloji’de Coğrafyacı Yaklaşım ve Trabzon’da Toplumsal Karakterin Ekolojik Yorumu

Musa Yavuz Alptekin | Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 15, 2013, ss. 77-98.

ABD-Colorado’da Yaşayan Ahıskalı Türk Topluluğunda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayat

Musa Yavuz Alptekin | Sosyoloji Konferansları, 2013, Sayı: 47, ss. 1-30.

Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehir-Sistem Yaklaşımı

Musa Yavuz Alptekin | Journal of Social Science Studies, Volume 5, Issue 8, December 2012, pp. 75-88.

Bayburt’ta Bir Sosyal Bütünleşme Örneği: Demirözü’nün Etnik, Demografik, Ekonomik ve Sosyal Yapısı

Musa Yavuz Alptekin | Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 6, Bahar 2009. ss. 113-160.

Şehirleşmenin Boyutları ve "Dünya Şehir-Sistem"i

Musa Yavuz Alptekin | Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 43, Yaz 2009, ss. 19-40.

Şehir-Birimli Sistem Yaklaşımları ve Dünya Şehir Sistem’in Yükselişi

Musa Yavuz Alptekin | Civilacademy, Sayı: 22, Kış 2010, ss. 83-100.

Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf Alanında, Hanefilik, Maturidilik ve Yeseviliğin Türk Müslümanlığı Zaviyesinden Tahlili

Musa Yavuz Alptekin | Bilig Dergisi, Sayı: 20. Kış 2002, ss.25-56.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Üniversite Eğitimi Aşamasında Başörtüsü Alma (Baş Örtme) Davranışının Analizi

Emine Yaldız, Musa Yavuz Alptekin | İmgelem, Sayı: 1, 2017.

Trabzon Halkının Dünya, Dünyalık ve Ekonomik Kazanç Algısı

Büşra Karakuş, Musa Yavuz Alptekin | İmgelem, Sayı: 1, 2017.

Şehirden Kente Mekânsal Dönüşüm

Musa Yavuz Alptekin | Doğu Batı, Sayı: 67, 2014, ss. 33-61.

Max Weber’in Batı-Bağımlı ‘Evrensel’ Şehir Anlayışı ve İslam Şehirleri İle İlgili Değerlendirmelerinin Kritiği

Musa Yavuz Alptekin | Muhafazakâr Düşünce, Ocak-Mart 2010, Sayı: 23, ss. 51-71.

Toplumsal Ortak Kaderin Siyasi Tezahürü Olarak Ulus-Devlet veya Küresel Bir Siyasi Proje Olarak Etnik Devlet: Ortadoğu Kürt Siyasetinin Toplumsal Analizi

Musa Yavuz Alptekin | Stratejik Öngörü, Sayı: 13, Haziran 2009, ss. 91-112.

Şehir, Şehir Toplumu ve Şehir Sosyolojisi: Tanım-Teori-Yorum

Musa Yavuz Alptekin | Sosyoloji Konferansları, Sayı: 35. ss. 57-83.

Toplumsal Zihniyet Olgusu ve İktisadi Sosyal Gelişme ile İlgisi

Musa Yavuz Alptekin | Sosyoloji Konferansları, Sayı: 32. ss. 91-123.

Avrupa Birliği'nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye’nin Durumu

Musa Yavuz Alptekin | Stratejik Öngörü, Sayı: 1 Mayıs 2004. ss.72-82.

Ortadoğu’nun Sosyo-Kültürel Yapısı ve Büyük Ortadoğu Projesi

Musa Yavuz Alptekin | Stratejik Öngörü, Sayı: 1 Mayıs 2004. ss.72-82.

Sosyolojinin Problemli Bir Konusu Olarak, "Sosyal Sınıf" Kavramı Üzerine Önemli Sosyologların Düşünceleri ve Yorumlar

Musa Yavuz Alptekin | Sosyoloji Konferansları, Sayı: 26. ss. 281-308.

Dünya Nüfusunun Yarıdan Fazlasının Şehirlerde Yaşayacağı 21. Yüzyılda, Daha da Revaç Bulan Bir Sosyoloji Alt Disiplini Olarak ‘Şehir Sosyolojisi’ ve Mahiyeti Üzerine

Musa Yavuz Alptekin | Sosyoloji Konferansları, Sayı: 26. ss. 235-240.

Ulusal Dergilerdeki Makaleler

Zarfa ve Mazrufa Dair: Mekân ve İnsan

Musa Yavuz Alptekin | Şehir ve Toplum, Sayı: 5, 2016.

Avrupa Birliği’nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye Açmazı: Küresel-Medya-Politik Yaklaşım (II)

Musa Yavuz Alptekin | 2023 Dergisi, Sayı: 84, 15 Nisan 2008. ss. 68-79.

Avrupa Birliği’nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye Açmazı: Küresel-Medya-Politik Yaklaşım (I)

Musa Yavuz Alptekin | 2023 Dergisi, Sayı: 83, 15 Mart 2008. ss. 56-64.

Din Değiştiren Türkler Benliklerini de Yitirirlerken İslam’a Giren Türk Boyları Nasıl Türk Olarak Kalabildiler?

Musa Yavuz Alptekin | Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 126 Haziran 2000. ss. 79-88.

Anadolu’nun Vatanlaştırılmasında Türk Halk Dervişlerinin Rolü: Abdal Yakub ve Faaliyetleri

Musa Yavuz Alptekin | Türk Dünyası Tarih Dergisi, Mart 2001. ss. 29-36.

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 75. Yılına Gelindiğinde ‘Türkiye’ Adına Üç Farklı Açıdan Bakış

Musa Yavuz Alptekin | Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı. 1998. Sayı: 23-24, Cilt:1, ss. 537-541.

Üniversite Gençleri Arasında Gündem Yapılmaya Çalışılan Bazı Fikirler ve Bunların Bilimsel Kritiği

Musa Yavuz Alptekin | Köprü, (“Güneydoğu’daki Etnik Problemler ve Çözüm Arayışları” Özel Sayısı), Sayı: 98. Bahar 2007. ss. 197-210.

Uluslararası Sempozyum ve Kitapta Yayımlanmış Bildiriler

Eğitim ve Yaş Bağlamında Ülke Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Güney-Doğu Sorununa Bakışı

Musa Yavuz Alptekin | PICS-2018 Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu Batı-dışı Yaklaşımlar, Aydın.

Nation State and Ethnic Challenges on the Contemporary World: Analytic Suggestions For Turkey

Musa Yavuz Alptekin | International Social and Humanities Berlin Conference, 18th-21st May, 2017/Berlin-Germany. (in Press)

Muhafazakâr Turizm: Trabzon/Uzungöl’de Turizm Faaliyetleri ve Toplumsal Etkileşim

Euroasian Conference on Language & Social Science, Sep 29-Oct 01 2017, Antalya/Turkey, (Proceeding Books) Bildiriler Kitabı, ss. 120-150. (Web: http://www.eclss.org ).

Composition of Anatolian Population and Formation of Turkish Nation in the Light of Demographic Data

in: Turkey Looking Behind and Before, William H. Taylor, Eds., AGP Research, London&Istanbul, pp. 264-273, 2016.

Intellectual Origins of Social Conflict in the Middle East

State Building and Security in Iraq After the American Occupation, TASAM Publication, Istanbul 2011, ss.51-63.

World City-System and It’s Environmental Dimention

International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, June 3-5, 2010, Trabzon, pp. 50-72.

Uluslararası Sempozyum Bildirileri

Tematik Turizm Örneği Olarak Uzungöl’de Turizm Faaliyetlerinin Sosyal Dokunun Sürdürülebilirliği Açısından Analizi

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon.

Corruption and its Social Roots in Asian States

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris/France, February 3-6, 2016.

Trabzon’da Ticaret Ahlakı

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslar arası Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Urfa/Türkiye.

Sosyolojinin İnterdisipliner Karakteri ve Trabzon’da Toplumsal Kimliğe Akseden Coğrafi Özelliklerin Sosyolojik Analizi

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June 2012, Bursa/Turkey.

Projeler

Trabzon’da Müteahhitlik ve Müteahhitlik Mesleğinin Yaygınlığı Açısından Kent Dinamiklerinin Etkisi

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 02; Haz. 2012-Haz. 2013. (Dr. Selim Karyelioğlu ile birlikte)

Trabzon’da Vatansever Olmak: Anlamı, Kökenleri, İşlevleri

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 03; 2016-2017. (Yard. Doç. Dr. Serdal Fidan ve Öğr. Gör. Dr. Selim Karyelioğlu ile birlikte).

Geleneksel Köyden Turizm Beldesine Uzungöl’de Ekonomik Değişmenin Sosyolojik Boyutları

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 02; 2016-2017. (Araş. Gör. Ersoy Özmen Alkan ile birlikte).

Çalıştaylar

Marka Şehir Trabzon Çalıştayı

Musa Yavuz Alptekin | TİAB, 23-24 Mayıs 2015, Novotel/TRABZON.

Trabzon’da Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı

Musa Yavuz Alptekin | Trabzon Tabipler Odası, 11 Ocak 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri, TRABZON.

Kongre Notları

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris

Musa Yavuz Alptekin | Journal of Social and Administrative Sciences, V. 3, Issue: 2, June 2016, pp. 211-213.

Tezler

Küreselleşme, Şehir ve Habitat Toplantıları

Musa Yavuz Alptekin | Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.

İslam’ın Türk Yorumu: Türk Müslümanlığı

Musa Yavuz Alptekin | Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2000.

Televizyonun Birey ve Toplum Üzerine Etkileri

Musa Yavuz Alptekin | Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul, 1997.